روکش دندان چیست؟

روکش دندان چیست؟
ویدئویی که نشان می دهد روکش دندان چیست؟