مسواک زدن اطفال

مسواک زدن کودکان
آیا مسواک زدن کودکان مهم است؟