منشور اخلاقی ما

منشور اخلاقی دندانپزشکی آبان

رسالت دندانپزشکی آبان، ارائه كليه خدمات بهداشتي درماني دردسترس با رعايت عدالت اجتماعي ومشاركت مردمي باكيفيت مطلوب مطابق استانداردهاي جهانی وحفظ و رعايت ارزشهاي والاي انساني مي باشد. بر اين اساس ما از يك سو مبتني بر راهكار هاي علمي واز سوي ديگر متكي بر ضوابط اخلاقي سعي در انجام وظايف محوله داریم. بويژه آنكه هدف سازماني، خدمت به مردم  مي باشد. علاوه بر اين و بر مبناي برنامه استراتژيك دندانپزشکی آبان، رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع، تكريم ارزشهاي معنوي در محيط درمانی، ايجاد درك متقابل وروحيه انتقاد پذيري، پاسداري از كرامت انسانی، توسعه  عدالت اجتماعي، ارتقاء مستمر كيفيت و ترويج اخلاقي پزشكي از مهمترين ارزشهاي تعيين شده مي باشند.

 با ايمان به اراده خالق هستي و در جهت حفظ منابع ملي و پاسداري از كرامت انساني خود را پايبند به منشور اخلاقي مطابق مفاد زيرمي دانيم:

 1. بر اين باوريم كه هدف ما بعد از رضايت خداوند چيزي جز خدمت به مردم نبوده و براي انجام آن از هيچ كوششي دريغ نخواهيم كرد.

 2. با رعايت نظم وانضباط، آراستگي، وقت شناسي و مسئوليت پذيري آماده ارائه خدمت به همگان مي باشيم.

 3. ما بر اين باوريم كه ارباب رجوع  سرمايه هاي واقعي مطب بوده، شخصيت و جايگاه ايشان در فرايند ارتباطات متقابل محفوظ مي ماند.

 4. ما هيچ كاري را از روي تقلب يا اظهار خلاف حقيقت و وعده هاي بي اساس انجام نخواهيم داد و از طرفي به مقررات جامعه، دولت، احكام بهداشتي، ايمني و سلامت اجتماعي تكيه خواهيم كرد.

 5. انجام امور مراجعان را در كوتاهترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش خواهيم نمود از اتلاف وقت آنان خودداري نمائيم.

 6. خدمات خود را باكيفيت مطلوب به شيوه اي مناسب و نوين در اختيار مراجعین قرار داده و وظيفه داريم تا در حوزه كاري خود هر گونه اطلاعات  مورد نياز مراجعین را به سرعت با توجه به مقررات براي آنان فراهم آوريم.

7. بر اين باوريم كه مبناي ارزيابي فعاليت هاي ما نظرات و ميزان رضايت مراجعین است.

 8 . دريافت هر گونه انتقاد، نظريه و پيشنهاد از سوي مراجعین را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده مي نمائيم.

 9. ما سوگند ياد مي كنيم رعايت موازين شرعي، عمل به قوانين جامعه را همواره مد نظر داشته و جز براي تحقق اهداف عاليه اسلامي و انساني گام برنداريم.