پروتز متحرک

پروتز متحرک چیست؟

دندانپزشک جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته اقدام به ساختن پروتز متحرک می نماید. دندانپزشک بعد از قالب گیری از دهان بیمار قالب بدست آمده را برای ساخت پروتز به لابراتور می فرستد. لابراتور پروتز را برای آزمایش و مراحل تکمیلی به دندانپزشک تحویل می دهد و دندانپزشک با توجه به شرایط بیمار به لابراتور دستور مراحل بعد را می دهد. پروتز آماده شده در دهان بیمار قرارگرفته و آخرین تنظیمات اعمال می شود.

دانلود بروشور پروتز متحرک